zaglavlje

                


О нама

    Завод за васпитање деце и омладине у Књажевцу је настао прерастањем, односно престанком рада Државног дечијег дома, који је основан 1945 године Уредбом министарства социјалног старања НР Србије. Основна функција Дома био је пријем и заштита ратне сирочади. У току наредних неколико година ратна сирочад су пребацивана у друге домове или су враћана одраслим члановима породице који су у међувремену нађени.Тако се овај Дом полако гасио, али су истовремено стизала нова деца која су својим понашањем нарушавала опште прихваћене норме понашања, те им је била потребна заштита. У октобру 1948.године, Министарство здравља и социјалног старања НР Србије је основало Дом за васпитање младежи. Дом је био смештен у згради намењеној заштити старих лица коју је 1934 године, као задужбину основао Никола Спасић, трговац из Београда. У овој згради, донекле прилагођеној за смештај деце, развијао се завод за васпитање младежи. Дана 01.фебруара 1963.године, Извршно веће НР Србије донело je и Уредбу о оснивању основне школе. Исте године промењен је и назив Дома у Завод за васпитање младежи, који је 1965 године и званично уписан у судски регистар. 1979 године, Завод је са дотадашње локације пресељен, у наменски изграђен, нови стационарни објекат, са капацитетом од 129 места, а основну школу деца су похађала у згради школе, такође новоизрађеној у непосредној близини Завода, под називом «25 Мај». Касније дошло до промене назива школе у ОШ »Младост». Ове две институције /Завод и ОШ»Младост»/ су, до 1996 године, пословале као једно правно лице да би те године била донета Одлука о оснивању школе, од када она послује као самостални правни субјект. Објекат Завода је, иначе био једини објекат, наменски грађен за смештај деце са поремећајима у понашању, а попуњеност капацитета је била и преко 100%. У циљу стварања оптималних услова за непостредни рад са кориснцима, Министарство за рад, борачка и социјална питања је 1992 године, смањило капацитет, односно признало финансирање капацитета до 72 места.

Овлашћења оснивача преузела је Влада Републике Србије – Уредба о мрежи установа социјалне заштите („Сл.гласник РС“, број 16/2012 и 12/2013).

    Завод за васпитање деце и омладине се налази на адреси, ул.Боре Станковића бр.62 у Књажевцу и данас обавља делатност за коју је регистрован, уз евидентне позитивне промене и помаке ка усаглашавању стања објекта и опреме према прописаним нормативима и стандардима. Налази се у близини центра града, у лепом, природном окружењу који пружа могућност за боравак корисника на чистом ваздуху, за игру и реализацију различитих програмских активности.

    У установи су, у складу са расположивим финансијским средствима одобреним за те намене, преуређене стамбене јединице, мењан је намештај, реновирана су купатила, адекватно сређена кухиња, трпезарија, вешерај, ТВ сала, простор за припрему деце за отпуст и остало. Услови за живот и боравак деце су на задовољавајућем нивоу, с тим што су, имајући у виду карактеристике корисничке групе (деструктивност, склоност ка уништавању имовине, разбијању итд) неопходна перманентна улагања у поправке и одржавање зграде и опреме.


Простор и опреме и услови


    Имајући у виду специфичност корисничке групе на смештају и третману, установа задовољава прописане стандарде за простор и опрему. Корисници су смештени у стамбеним јединицама, спаваоне – собе за боравак су преграђене преградним зидовима што обезбеђује приватност, али истовремено и праћење и надзор над њиховим понашањем од стране стручних радника и стручних сарадника имајући у виду њихове специфичне поремећаје и дијагнозе /код одређеног броја корисника ппсихијатријске/. Намештај је такође прилагођен њиховим потребама, ормни за гардеробу, кревети, лампе, комоде за чување личних ствари обезбеђују се у спаваонама.

    Заједничке просторије и опрема у њима су приступачне и на располагању свим корисници и они их користе уз надзор стручних радника (дневни боравак, ТВ сала, трпезарија).

Исхрана корисника

    Корисницима се исхрана обезбеђује у складу са Правилником о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите, а према потребама њиховог узраста, на начин да је ангажован нутрициониста за одређивање намирница, са потребним хранљивим вредностима и калоријама, на основу чега комисија саставља јеловник. Комисију чине : социјални радник, васпитач, представници корисника и кувар. Јеловници се мењају на недељном нивоу. Укупне дневне потребе корисника распоређују се у три оброка дневно и две ужине, по потреби. Јеловници су прилагођени према нутриционистичким саветима. Поштују се и друге потребе корисника, на пример, рођендани и сл. Исправност хране контролише санитарна инспекција. Храна се за кориснике припрема у сопственој кухињи. Поред кухиње налази се трпезарија, у којој обедују сви корисници, уз подршку и надзор васпитача који им указују на правила понашања за време обедовања.Запослени су становишта да су социјализација и заједничко обедовање, значајан подстрек личне мотивисаности за побољшање здравственог стања.

Обезбеђивање права корисника

    Права корисника на смештају су регулисана Законом о социјалној заштити, Конвенцијом о правима детета и другим документима донетим у циљу заштите и остваривања њихових права.

Права корисника утврђена Законом о социјалној заштити су:
-право на информације,
-право на учешће у доношењу одлука,
-право на слободан избор услуга
-право на поверљивост података,
-право на приватност,
-право на притужбу


    Корисници се о својим правима усменим путем упознају на пријему. О томе их ближе информише социјални радник и матични васпитач. Такође, сатница о кућном реду је видно истакнута и доступна на огласној табли, а права и дужности корисника су регулисани Правилником о кућном реду Завода за васпитање деце и омладине, којим су регулисане и њихове обавезе-активности и то : време устајања и доручка, одржавања личне хиијене и хигијене простора, одлазак у школу, време ужине, ручак, активности у слободно време, вечера, вечерње активности итд.

Заштита права корисника

    Корисници имају право притужбе уколико нису задовољни пруженом услугом, поступком или понашањем особља у установи с тим да су због њиховог узраста, поремећаја у понашању и других развојних проблема оне ретке и саопштвају се усменим путем. Корисници се на пријему усмено упознају о процедурама подношења молби, притужби и коме се могу обратити за заштиту и оставаривање својих права. Сви поднесци корисника чувају се код управнице у регистру, а корисници се обично усмено обавештавају о поступању Дома по поднеску. У установи не постоји евиденција поднетих притужби и оне су усмене.


Здравствена заштита

    Све услуге здравствене заштите, корисницима установе се обезбеђују у здравственим установама. Сви корисници су обухваћени обавезним видом здравствене заштите, имају здравствене књижице које се редовно шаљу на оверу упутном органу који је корисника упутио. У оквиру система здравствене заштите здравствени картони и картони вакцина се налазе у Здравственом центру у Књажевцу где према потреби, корисници остварују здравствену заштиту и то превентивну и куративну.


ПОДАЦИ О КОРИСНИЦИМА

    Према Уредби о мрежи установа социјалне заштите, („Сл.гласник РС“ број 16/2012), основна и претежна делатност установе је пружање услуге домског смештаја за децу и младе који су у сукобу са родитељима, старатељима и заједницом.

    Према Закону о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица („Сл.гласник РС“ број 85/05) у установама за васпитање деце и омладине  реализује се и изречена васпитна мера упућивања у васпитну установу.

    У установу се смештају деца и омладина са поремећајима у понашању и вишеструким сметњама мушког и женског пола,oд 7 до 18 година старости под условом да похађају основну школу, а на основу решења центара за социјални рад као органа старатељства.

    У Заводу се обезбеђује становање, задовољавање основних животних потреба, здравствена заштита и приступ основном образовању  деце и омладине, мушког и женског пола,  са поремећајима у понашању односно у сукобу са родитељима, старатељима и заједницом  у циљу припреме за повратак у биолошку породицу, одлазак у другу породицу односно припрему за самосталан живот, а према најбољим интересима корисника ( домски смештај). Сва деца на смештају су  III степен подршке.

    У Заводу се на смештају налазе деца и омладина са асоцијалним и делинквентним понашањем које се манифестује кроз: бежање од куће и из школе, скитњу, просјачење, нередовно похађање наставе, ремећење наставе, непоштовање ауторитета, кућног реда, намерно изазивање штете, пожара, хулиганство, преступништво, вожња аутомобила и мотора без дозволе, чињења кривичних дела крађе, насилничко понашање, агресивно и деструктивно понашање, самоповређивање, промискуитет, конзумирање алкохола, ПАС-а. У Заводу се врши смештај деце и омладине са поремећајем у понашању мушког и женског пола, основношколског узраста од 7 до 18 година старости (због кашњења у образовању).

    У Заводу се, у складу са посебним прописима, спроводи васпитна мера упућивања у васпитну установу. Она може бити изречена само лицима са навршених 14 година (кривично одговорним лицима). Меру изричу виши судови у складу са Законом о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривично-правној заштити малолетних лица. О  реализације мере у складу са законом се извештавају судови који су меру изрекли и који могу да исту обуставе од извршења или је замене другом васпитном мером уколико за то постоје основи.

    Капацитет Завода за васпитање деце и омладине је 32 места.

    Приликом пријема врши се идентификација и процена потреба , способности и ризика корисника. Процену врше стручни радници установе у сарадњи са стручним радницима школе у коју се малолетник уписује по пријему у установу. Процена се заснива на опсервацији корисника приликом самог пријема, затим у свим структурисаним ( васпитна група ) и неструктурисаним ситуацијама ( како проводи своје слободно време) током боравка у установи. Опсервира се његово понашање у установи ( понашање у својој васпитној групи, да ли води рачуна о личној хигијени и хигијени свог животног простора, да ли уважава и усваја савете и сугестије васпитача и осталих стручних радника, да ли поштује кућни ред установе, правила понашања, да ли редовно похађа наставу и учи ). Процењују се интелектуалне способности корисника на основу тестова за процену интелектуалних способности, на основу упитника снага и тешкоћа идентификују се области где је потребна подршка кориснику ( области су: емоционални симптоми, проблеми у понашању, хиперактивност, проблеми са вршњацима и просоцијално понашање), на основу тестова личности се процењује личност корисника. Уколико постоје извештаји да је вођен код психијатра и да пије терапију приликом пријема у Завод, обезбеђује му се упут и наставља се са неуропсихијатријским праћењем и остварује се сарадња са психијатром у Здравственом центру у Књажевцу, на ИМЗ Ниш или на Клиници др. Лаза Лазаревић АД одељење у Београду.
www.3kom.co.rs  Израда странице 3ком, 2016.